Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Projektleder:
Stefan Ting Graf
D: 23837992
M stgr@ucl.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Beskrivelse af den didaktiske model

Modellen til venstre udgør den grundlæggende didaktiske tænkning i dette projekt. Den strukturer fænomenet tilegnelse hhv. læring ud fra et didaktisk perspektiv. Men den er ikke en egentlig planlægningsmodel. Dertil har projektet udviklet planlægnings- og evalueringsskabeloner for hver fase. Den didaktiske model er altså en analytisk ramme og kan konsulteres, hvis man vil forstå baggrunden for det didaktiske arbejde. Modellen kan imidlertid vinkles ud fra en didaktisk læreropgave som fx undervisningsdifferentiering. Der er de samme kategorier konkretiseret gennem relevante spørgsmål (se Inspiration til differentiering).

Modellen har tre overkategorier: IndholdMetode og Medie. Hver hovedkategori har igen tre underkategorier. Der er tale om en indbyrdes sammenhæng mellem overkategorierne, og der er en indbyrdes sammenhæng mellem hver hovedkategoris underkategorier. Der er derimod ikke en direkte forbindelse mellem underkategorierne på tværs af hovedkategorierne. Hver underkategori har igen underkategorier, som i denne sammenhæng ikke uddybes alle steder

På ordniveau er de fleste kategorier umiddelbart forståelige, men som kategorier har de en ganske bestemt betydning. Derfor gives en kort beskrivelse af hver kategori med nogle eksempler. Vil man vide mere om, hvor kategorierne kommer fra, og hvordan de begrundes, kan man læse de til sidst listede tekster (Graf, 20092012a2012b).

Man skal gøre sig klart, at hver kategori repræsenterer i grunden et spørgsmål der sigter mod at kvalificere ens didaktiske refleksion. Den didaktiske refleksion har forskellige betingelser og hensigter alt efter, om det er i forbindelse med planlægning, gennemførelse eller efterbearbejdning af undervisning. Modellens kategorier kan bruges i alle tre refleksionsstadier. Kategorierne i sig selv giver ikke noget bud på god undervisning, dvs. de er funderet deskriptivt. Kategoriernes kvalitet ligger dels i at de indfører nogle analytiske skel, som har været underbelyst, dels i at kategorierne skal ses i funktionel sammenhæng. Den her præsenterede almendidaktiske grundmodel er ikke forklaret i forhold til udfordringen undervisningsdifferentiering.

Download pdf-version med beskrivelse af kategorierne i den didaktiske model