Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Projektleder:
Stefan Ting Graf
D: 23837992
M stgr@ucl.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Beskrivelse af elevbarometret

I denne beskrivelse finder du først en kort introduktion til, hvad et elevbarometer er sammen med en kort fremstilling af baggrunden for arbejdet med forskellige barometre i IDDL-projektet. Derefter finder du en beskrivelse af de forskellige barometre i IDDL.

Under de specifikke projektfaser (rullemenuerne fase I-IV) finder du nærmere information om, hvordan og hvornår de enkelte barometre skal indgå i din undervisning.

Tekniske vejledninger til brugen af barometret findes på hjemmesiden Elevbaro.dk

Sidst i beskrivelsen finder du en kort litteraturliste, hvis du har lyst til at læse mere om tankerne bag elevbarometer.

Hvad er elevbarometer?

Et barometer måler normalt højt eller lavt lufttryk.
I IDDL-projektet er elevbarometer tilsvarende et måleinstrument, som måler dine elevers oplevelse af at være inkluderet og deltagende – fagligt og socialt. 

Elevbarometeret bruges til at måle i hvor høj grad eleven oplever at være inkluderet i det faglige og det sociale fællesskab. Eleven besvarer en række spørgsmål med en sur eller glad smiley :  

  • Jeg ved, hvad jeg skal
  • Jeg får den hjælp, jeg har brug for
  • Jeg føler mig tilpas udfordret
  • Jeg har det godt i klassen
  • Jeg gør mit bedste

Elevbarometeret leverer både et øjebliksbillede, som giver læreren et umiddelbart indblik i den enkelte elevs trivsel (socialt og fagligt) og et mere nuanceret billede, når du følger den enkelte elevs og klassens samlede svar over tid.

Læs mere på www.elevbaro.dk

Baggrund

Som feedback- og evalueringsteknologi bygger elevbarometeret på tankerne bag Learning Rating Scale (Nissen 2011) og mere generelt på viden om værdien af feedback.

Feedback er en af de mest effektive redskaber til læring, hvis denne gives og anvendes hensigtsmæssigt (Hattie & Timperley 2013).
Det vil blandt andet sige, at elevens systematiske feedback til læreren overordnet skal anvendes af læreren til at tilrettelægge undervisning samt initiere og støtte nye læreprocesser.

Læreren skal også anvende elevens feedback specifikt i sine egne tilbagemeldinger til eleven og derved vise, at han eller hun har indblik i elevens oplevelser og læreprocesser og dermed kan støtte eleven i at se, hvor eleven er på vej hen (feed up), hvordan eleven klarer sig (feed back), og hvordan eleven skal komme videre (feed forward).

Elevbarometer i IDDL

I IDDL arbejdes med elevbarometeret som et redskab, der kan levere information fra eleven til læreren og som læreren efterfølgende kan bruge i sine didaktiske valg og refleksioner – herunder i sine tilbagemeldinger til eleven. 

Det almene elevbarometer er udviklet ud fra IDDL-projektets forståelse af inklusion som elevens oplevelse af at være fagligt og socialt deltagende.

Eleven kan gennem sine udsagn give udtryk for, om han/hun er klar over, hvad han/hun skal, om der er den nødvendige stilladsering og strukturering for eleven, om eleven er tilpas fagligt udfordret og om eleven er tilpas i den sociale kontekst (kan både være klassen og gruppen).
Endelig skal eleven vurdere sin egen indsats – i hvilken udstrækning gør eleven selv noget for at øge sin oplevelse af deltagelse.

I projektets fire faser eksperimenteres med brug af et eller flere barometre, der er således udarbejdet flere barometre til forskellige formål. Hvert barometer har navn efter sit formål. 
Der er udarbejdet barometre med faste spørgsmålsklynger til første, anden og tredje fase. 

I interventionens fjerde fase skal læreren selv udarbejde spørgsmålsbatterier. 

Læs mere om de andre barometre herunder. 

Socialt inklusionsbarometer 

Formålet med det sociale inklusionsbarometer er at ”måle” elevens oplevelse af at være tilpas og med i det sociale fællesskab.
I hvilken udstrækning har eleven en oplevelse af at være en del af det sociale fællesskab i klassen?
Har eleven nogen at være sammen med/oplever eleven sig som en del af en gruppe?
Oplever eleven at høre til?

Alenkær definerer social inklusion som samspil, værdi og tilhørsforhold i det medmenneskelige felt (Alenkær 2013) og Tetler bruger begrebet social delagtighed (Molbæk og Tetler 2012).

Fagligt inklusionsbarometer - klasseundervisning/gruppearbejde

Formålet med det faglige inklusionsbarometer er at ”måle” elevens oplevelse af at være inkluderet og tilpas udfordret i forhold til den faglige undervisning.

Tetler taler om faglig delagtighed (Molbæk og Tetler 2012). Der skelnes mellem et fagligt inklusionsbarometer som bruges efter typisk klasseundervisning og et, som bruges efter gruppearbejde.
Der er udviklet to faglige inklusionsbarometre, fordi det er vigtigt at eleven oplever, at spørgsmålene er mest muligt konkrete og relaterer sig til den undervisningssituation, som eleven lige har været i og kan genkende.

Det faglige inklusionsbarometer – klasseundervisning består af fire udsagn, som eleven skal forholde sig til:
 Jeg har følt, at jeg hørte til i den faglige undervisning.
 Jeg har følt, at undervisningen passede godt til mig.
 Jeg har deltaget aktivt i undervisningen.
 Jeg har følt mig tilpas udfordret i undervisningen.

Det faglige inklusionsbarometer – gruppearbejde består af fire udsagn, som eleven skal forholde sig til:
 Jeg har følt mig som en del af det faglige fællesskab i gruppen.
 Jeg har følt, at jeg mine bidrag var vigtige for gruppen.
 Jeg har deltaget aktivt i gruppens arbejde.
 Jeg har følt mig tilpas udfordret i gruppearbejdet.

Barometer for læseteknologi

Formålet med barometeret for henholdsvis læse-teknologi og skrive-teknologi er at ”måle” elevens oplevelse af tilpas støtte.
Det er vigtigt i IDDL at LST løftes ud af en traditionel kompenserende opfattelse som et hjælpemiddel for en særlig målgruppe, og anvendes som et læringsredskab som alle elever skal have adgang til i enhver undervisning, hvor der foregår læsning og skrivning.

Barometer for læseteknologi består af fire udsagn, som eleven skal forholde sig til:
 Jeg har i dag brugt LST til at læse med.
 Jeg har i dag haft glæde af LST til læsning.
 Jeg har i dag stået i en situation, hvor LST kunne støtte min læsning.
 Jeg har i dag oplevet, at LST kan hjælpe mig med min læsning.

Barometer for skriveteknologi
 Jeg har i dag brugt LST til at skrive med.
 Jeg har i dag haft glæde af LST til skrivning.
 Jeg har i dag stået i en situation, hvor LST kunne støtte min skrivning.
 Jeg har i dag oplevet, at LST kan hjælpe mig med min skrivning.

OBS! I formuleringen indgår forkortelsen LST. Det er vigtigt at dine elever er klar over, hvad I specifikt kalder ”LST” (Sig fx ”LST er, når vi bruger CD-ord til at …”).


Læs mere: 


Alenkær, R. 2012: ”Kvalitativ inklusion & IC3”, http://www.alenkaer.dk/resources/kvalitativ-inklusion-og-ic3.pdf
Hattie, J. & Helen Timperley 2013: ”Styrken ved feedback”, i: Andreasen et al. (2013). Feedback og evaluering for læring. Frederikshavn. Dafolo A/S
Molbæk, M. & Susan Tetler 2012: Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering. 4-10-konsortiet
Nissen, P. 2011: ”Fra erfaringsbaseret til evidensinformeret undervisning”, i: Kognition og pædagogik. Nr. 79, 21. årg., 2011