Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Om forløbet "Shop-a-Blog" (8. klasse)

1. Beskrivelse af forløb

Engelsk, 8. klasse (evt. 7. klasse), 3 uger x 3 lektioner = 9 lektioner (kan evt. udvides). Forløbet kan med fordel foretages i en 3-dags periode i stedet for at arbejde inden for lektioner.

2. Manchet

Elever skal parvis udvikle en tematisk blog på engelsk til en ’kunde’, som er elever i en anden klasse i projektet, eller evt. en klasse på en anden dansk skole eller en international samarbejdspartner.  Eleverne skal indsamle og selv producere en innovativ blog gennem en styret innovationsproces med brug af FIRE-Design modellen (jf. Rohde, L. & A.L. Olsen: Innovative elever).

3. Mål

I princippet kan lærerne vælge andre mål eller vælge andre vægtninger, end vi har valgt – dette er derfor eksempler på forløbets undervisningsmål, som tager udgangspunkt i Fælles Mål.

Det er en forudsætning, at alt arbejde i forløbet foregår på engelsk. Læreren taler engelsk hele tiden som klasserumssprog, og eleverne anvender engelsk til alle øvelser såvel som i det mere selvstændige gruppearbejde.

Engelskfaglige

 • Udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer
 • Udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer (kommunikative færdigheder)
 • Anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder (sprog og sprogbrug)
 • Vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål (sprogtilegnelse)
 • Anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper (kultur- og samfundsforhold)

Teknologiske

 • Informationssøgning/indsamling: Kan indsamle information om den valgte tematik på engelsk og udvise kendskab til genre blogs
 • Produktion og formidling: Kan formidle viden på engelsk gennem velvalgte udtryksformer til en dynamisk blog, der skaber lyst hos en modtager til at følge bloggen regelmæssigt
 • Analyse: Kan forholde sig kritisk til æstetiske virkemidler, indhold og afsender-modtagerforhold i brugen af blogs og dens udtryksformer
 • Kommunikation, videndeling og samarbejde: Kan beherske digitale brugerflader til både undervisning og fritid.

Innovative

 • Kunne samarbejde, både med kammerater i egen klasse og andre klasser
 • Kunne reflektere og (re)vurdere resultat af egne processer
 • Kunne tænke divergent
 • Kunne producere, handle og formidle stof på interessante måder
 • Have tro på egen formåen og turde tage ejerskab til proces og produkt.

4. Grundprincipper

 • Samspil med verden udenfor klassen: Elever laver en blog, som nogle kammerater skal bruge
 • Alle elever er fokuseret på den fælles opgave: At lave en blog, som kan diskuteres som genre med særlig sproglig opbygning
 • Engelsk som fælles sprog: Dels opgavetyper der sikrer, at engelsk bruges, dels engelsk brugt som klasseværelsessprog og i forhold til kunden.
 • Elever er medtænkende og medbestemmende omkring deres produkt: Fx. valg af teknologi, indhold og opbygning samt afleveringsform til kunden.