Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Fase 3 - Realisering
Varighed 2 lektioner + hjemmearbejde. Meget gerne længere tid, hvis det kan passe ind i klassens arbejde.
Materialer BlogsØvelser fra Innovative EleverBambuser.com, YouTube.com, Vimeo.comPrezi, Glogster, Fotobabble, ThingLink, Voki, Morfo (app), Storify (findes både som app og hjemmeside), Narrable og andre teknologier/widgets, som eleverne mener kan understøtte indholdet på deres blog

 

Opsamling / feedback fra kunden: Screencast-o-Matic

Fasebeskrivelse Elevernes ideer til blogs skal nu realiseres. I denne fase skal bloggen laves og den skal ’afleveres’ til kunden. Fasen består af to delprocesser: Produktion af prototyper af bloggen samt aflevering af prototypen til kunden.Målet er blogs, som kunderne reelt vil bruge, og også gerne andre interesserede ude i den store verden. Derfor er det vigtigt med fokus på:1)      Layout og hvor let man kan finde rundt på bloggen2)      Bloggens indhold og relevans for emnet

 

3)      Sproget i forhold til klarhed, korrekthed og hensigtsmæssighed

Læreren kan fungere som ’consultant’, hvor mini-firmaerne kan henvende sig med ønsker om revision, fx af den sproglige korrekthed, inden offentliggørelse.

Fasen kan evt. afsluttes med en rating, hvor de bedste blogs vælges – evt. i hele projektet. Lærerne kan i samarbejde og/eller i samarbejde med eleverne opstille kriterier for gode blogs – men man kan også benytte et ’likes’ system, som eleverne kender fra Facebook og som ikke er baseret på klare kriterier.

Læringsmål Engelsk

 

Udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision (ordforråd og basal grammatik), sammenhængende (indholdskohærens og kohæsion med forbindere i teksterne), samt idiomatiske vendinger fra det tema, der arbejdes med

Vælge læsestrategier af relevans for indsamling af information til bloggen, især skimming og skanning

Anvende viden om kundens værdier i produktion af bloggen

Teknologiske

Indsamle information på engelsk om den valgte tematik

Formidle information om den valgte tematik på en dynamisk blog, der lever op til kriterier for en god blog

Sammenligne og vurdere egen blog i forhold til andres omkring indhold, sprog og virkemidler

Beherske digitale værktøjer til inkorporering i bloggen

Innovative

Samarbejde med makkeren på en måde, så begges ønsker og ideer kommer frem

Producere, handle og formidle på interessante og nyskabende måder

Tro på egen formåen til at producere en blog, der tilfredsstiller kundens ønsker

Tage ejerskab til blog og processen med at fremstille den

Arbejdsformer og organisering Lektion 7+8

 

Eleverne arbejder i mini-firmaet med produktion af bloggen til det temaønske, de har fået fra deres kunde.

Faser i arbejdet vil omfatte dels indsamling dels produktion.. Der vil være forskel på elevernes ideer om, hvor meget de selv skal producere til bloggen og hvor meget de vil anvende tekster fra internettet eller henvise til gode internetsider.

Indsamling kan omfatte

Information om indhold på internettet

Andre blogs på internettet, der omhandler temaet

Andre teknologier på internettet, der omhandler temaet, fx Instagram eller YouTube

Bøger, film

Eksperter, fx kammerater i klassen

Egen viden

Produktion kan omfatte:

Udformning af blog, herunder valg af teknologier

Klippe i og genbruge indsamlet materiale

Egenproduktion af mundtligt eller skriftligt materiale, herunder mini-film eller multimodale produkter

Læreren kan vælge at strukturere indsamling og produktion som forskellige faser.

Hvis arbejdet er begrænset til 2 lektioner + hjemmearbejde, kan der ikke forventes meget omfattende blogs. Heri ligger dog også en differentieringsmulighed.

Læreren må vurdere, om eleverne har brug for fælles processer, processer for et eller flere af mini-firmaerne eller tid til eget arbejde.

Der kan være tale om:

  • Hjælp til indsamling af materiale
  • Sproglig støtte til produktion af materiale
  • Flere brainstorms, hvis gruppen er gået i stå
  • Analyser og udvikling, som fx ’Tænkehatte’ (s. 153), hvis ideerne skal udvikles
  • Feedforward igen fra kammerater, fx med ’4-feedback’ (s. 159).

Læreren fastsætter en deadline for, hvornår bloggen skal være klar til aflevering. Det virker ofte godt at arbejde under tidspres i denne del af fasen, og hjemmearbejde kan give den sidste ekstra tid.

Hvis læreren vælger at anvende mere end 2 lektioner og måske arrangerer et projektforløb, kan ’Projektplan’ (s. 168-169) anvendes som styringsredskab.

Bloggen afleveres til kunden med ’Aflevering’ (s. 170). Læreren overvejer – eller lade eleverne vurdere – hvilket digitalt værktøj, der skal anvendes til denne aflevering.

Læreren aftaler med makkerklassens lærer, hvornår og hvordan der kan gives feedback på afleveringerne til hinanden. Det kan fx ske gennem brug af Screencast-o-Matic.

Man kan eventuelt vælge eller aftale at anvende en ’rating af bloggen’ under en eller anden form, fx ’likes’ og gerne i forhold til faglige kriterier for indhold, form og sprog.

Lærerens rolle Afhængigt af lærerens valg af proces i denne fase
Delprodukt En blog pr. elevpar/mini-firmaProduktioner i eksterne teknologier som anvendes i bloggenDokumenterede reaktioner fra kunden ved afleveringReaktion på modtagelse af blogs som kunde
Faglige begreber Ordforråd og god brug af ordlister/ordbøger, herunder online ressourcer
Grammatik, især konstruktion af sætninger
Kohærens på tekstplan – og måske på blogplan – hænger teksterne sammen i indhold og argumentation
Kohæsion med fokus på sætningsforbindere (and, but, or, because) og tema-rema (det kendte kommer først i en sætning efterfulgt af noget nyt)
Idiomatiske vendinger med fokus på et mindre antal af særlig relevans for temaet
Læsestrategier, skimming og skanning til indsamling af materiale