Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Om forløbet: "Unge og medier - Statistik" (matematik i 6. klasse)

“Børn og unge bruger for meget tid på medier … eller hvad?”

Beskrivelse af forløbet

  • 6. klasse, matematik, 12-15 lektioner.
  • Forløbet lægger op til at videreudvikle elevernes kompetencer til at analysere data i modsætning til bare “at gøre noget med tal”. I forløbet skal eleverne bearbejde, eller samle og bearbejde relativt store mængder af oplysninger om deres eget og andre unges medieforbrug. Desuden skal de udforske, hvordan datasæt kan indsamles, beskrives, analyseres, fortolkes og kommunikeres til andre. Det væsentlige, når man ræsonnerer om data, er at finde måder at beskrive datasæt på, der kan synliggøre specifikke træk i datamaterialet. Det er i forløbet vigtigt, at du, som lærer, ikke fokuserer elevernes opmærksom mod enkelte specifikke statistiske deskriptorer. Grunden er, at det kan aflede elevernes opmærksomhed fra det mest væsentlige, nemlig at analysere og behandle datasæt som en helhed og selv forsøge at beskrive sættene ud fra særlige træk heri. Vi ønsker i forløbet at gøre op med et ensidigt produktsyn.

Man kan beskrive elevernes arbejde i forløbet som datadetektiver! At arbejde som datadetektiv betyder, at man gennemgår en cyklus med problemformulering, planlægning af en stokastisk undersøgelse, indsamling af data, analyse af data, fortolkning og konklusion ofte flere gange ved løsning af et matematisk problem.

Detektivens cyklus ligner andre cykler for matematisk problembehandling, men den har en særlig vægt på arbejdet med data, dvs. planlægning af dataindsamling, selve indsamlingen og bagefter bearbejdning og udforskning af de indsamlede data. Når elever i 6. klasse skal arbejde som datadetektiver, kan det være svært at overskue alle dele af processen første gang. Det kan derfor være nødvendigt, at du som lærer er mere eller mindre styrende i særlige dele af processen. Det er dog væsentligt, at eleverne erfarer, at det er vigtigt med omhyggelig planlægning af stokastiske undersøgelser.

Overordnede mål:

  • At eleverne kan ræsonnere om datasæt og kritisk kan forholde sig til andres analyser af datasæt. I planlægningen af forløbets er matematiske kompetencer, indhold og arbejdsmåder i spil på samme tid.

Kompetencemål:

Undervisningen leder frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter eleverne i stand til at:

  • udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter (ræsonnementskompetence)
  • løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence)
  • opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence).

Statistikfaglige mål:

Undervisningen leder frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter eleverne i stand til i arbejdet med statistik og sandsynlighed at:

  • indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer
  • gennemføre enkle statistiske undersøgelser
  • læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer.

Arbejdsmådemål:

Arbejdet med de matematiske arbejdsmåder baserer sig især på arbejdsformer, som bygger på dialog, men også på elevernes personlige refleksion:

  • undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it.