Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
I forløbet arbejder eleverne med at udvikle de 21. århundredes kompetencer, hvori der indgår it-understøttede læreprocesser:
 • Med en høj grad af elevaktivitet med fagligt sigte, fx ved selv at designe forsøgsopstillinger (fx flamingokasse til måling af respiration) og udvælge relevant måleudstyr. Der er i høj grad lagt vægt på hands-on + minds-on.
 • Som er problembaserede med en IBSE-metode som grundlæggende arbejdsform.
 • Som er kollaborative, fordi eleverne samarbejder om at udvikle hypoteser, undersøgelsesdesign og gennemføre egne undersøgelser.
 • Som inddrager kommunikative kompetencer, da eleverne kommunikerer om sine egne undersøgelser med multimediaproduktioner. Produktion af video, stop-motion m.m. har været tilpasset målet om, at eleverne kan kommunikere de faglige sammenhænge knyttet til deres undersøgelser.
 • Som inddrager verden udenfor skolen, fx ved at eleverne tager kontakt til relevante virksomheder og kompetencepersoner i forhold til temaet. Dette er sket via mail, telefonkontakt og netværk.
Præsentation
Det innovative element i dette forløb knytter sig til vægtlægning af problembaseret elevaktiviteter, når eleverne får mulighed for at arbejde med forskellige former for kommunikative kompetencer, som samtidig sætter fokus på den verden, eleverne kender uden for skolen. De it-understøttede læreprocesser har fokus på indsamling af egne data og transformeringsdelen, hvor eleverne arbejder kollaborativt, eksperimenterende og undersøgende, bl.a. vha. værktøjer som Explain Everything, Google docs, og Screencast.
 
Afsæt for elevernes egne undersøgelser er elevernes opstilling af hypoteser og deres undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelserne, med brug af elektronisk dataindsamling (datalogning), er designet med afsæt i spørgsmål og hypoteser. Eksempelvis kan elevernes egne undersøgelser være at bygge en lukket flamingokasse med plads til en person og undersøge, hvad der sker med respiration, CO2-indhold mm i et lukket system, både når personen er stille og bevæger sig. Et andet eksempel på elevundersøgelser er måling af CO2-indhold i luften i lokalområdet. Det meste af undervisningen er projektorganiseret, hvor eleverne gennemfører undersøgelser og kommunikerer om dem i egne multimedieproduktioner.
 
Eleverne har i projektet arbejdet med de kommunikative kompetencer i forhold til inddragelse af verdenen udenfor skolen. Som en del af projektet har eleverne taget kontakt til relevante virksomheder og kompetencepersoner i forhold til emnet. Dette er sket via mail, telefonkontakt og netværk. Eksempler herpå er, at en gruppe tager kontakt til det lokale kraftvarmeværk (fx Studstrupværket) i forhold til afbrænding af fossile brændstoffer.
 
Læringsmål
Denne er punktopstilling til de læringsmål, der arbejdes efter i forløbet.
Eleverne kan
 • Fortælle med egne ord om deres forståelse.
 • Beskrive forbrændings- og respirationsprocessers betydning for atmosfæren.
 • Stille spørgsmål, der kan undersøges eksperimentelt.
 • Formulere forventninger til udfald af et eksperiment.
 • Designe et eksperiment, hvor de søger svar på deres spørgsmål.
 • Anvende digitalt måleudstyr.
 • Dokumentere og forklare om deres undersøgelser (hvad de gør og hvorfor).
 • Skelne mellem hverdagssprog og fagsprog.
 • Mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber.
 • Forklare hypoteser og resultater fra egen undersøgelse.
 • Kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
 • Undervise hinanden og dele viden om specifikke computer softwares/apps.
Elevforudsætninger
Eleverne kan arbejdet refleksivt både i forbindelse med deres undersøgelser og i forbindelse med produktion af multimediepræsentationer.
 
Links til diverse
Fasebeskrivelsen kan læses her.
Forløbet på denne side er udviklet af lærere på Vorrevangskolen i samarbejde med konsulent Harald Brandt.