Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
Mennesker i det 21. århundrede formodes at skulle besidde forskellige kompetence. Forløbet siger mod at fremme elevernes tilegnelse af følgende af det 21. århundredes kompetencer
 • At kunne arbejde problemorienteret
 • Vidensopbygning - at kunne finde og tilegne sig ny viden
 • Samarbejde - at kunne ansvar for eget og andres arbejde i en gruppe
 • Kommunikativ kompetence
Centrale og uundværlige innovative aspekter i forløbet
 • Problembasering
  Den helt grundlæggende præmis for dette forløb er, at der arbejdes med en konkret og håndterbar problemstilling. I arbejdet får eleverne indsigt i, hvad der kræves af faglig viden for at løse den konkrete problemstilling - og får mulighed for at tilegne sig den krævede viden.
 • Kollaborativitet
Eleverne arbejder sammen i grupper om løsning af problemet. Gruppen er omdrejningspunktet i diskussioner, idegenerering og meningsudveksling omkring løsning af problemet.
 • Høj elevaktivitet
  Eleverne er i fysisk aktivitet omkring løsningen af problemstillingen og endvidere i det konkrete færdighedheds- og træningsprægede.
 • Anvendelse af it
 • Anvendelsen af it til løsning af det givne problem er nødvendigt for at kunne måle vinkler og løse de konkrete problemstillinger
  Dermed bliver de undersøgende aspekter i en problemfokuseret kontekst centrale og bærer af de innovative aspekter ved forløbet.

Præsentation
Eleverne i 9. klasse bliver introduceret til og arbejder med centrale begreber inden for trigonometri i retvinklede trekanter, både på det forståelsesmæssige niveau og det færdighedsmæssige område. Gennem forløbet er it og mobiltelefonen brugt som henholdsvis understøttende redskaber i læringen og som formidlings- og evalueringsredskab.
Problemstillingerne i forløbet omhandler ønsket om at finde en højde på en genstand, hvor vi ikke er i stand til at måle.
I overskriftstermer kan aktiviteterne i forløbet i nævnte rækkefølge beskrives ved: Intro med fokus på anvendelsesaspekter, konkret problemløsning, bl.a. vha. it og mobiltelefon, færdighedstræning og afsluttende identifikation af problemstillinger som andre kan arbejde med. Forløbes sluttes af med en egenvurdering i forhold til de opsatte læringsmål.

Læringsmål
Fra Forenklede Fælles Mål:
Færdighedsmål:
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter
 • Eleven kan bestemme afstande med beregning
 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
Vidensmål:
 • Eleven har viden om (…) trigonometri knyttet til retvinklede trekanter
 • Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse
 • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
Elevforudsætninger
Konkret kendskab til geogebra eller et CAS-program er centralt for at gennemføre et forløb som dette.
Det undersøgende og problembaserede element er meget tydeligt en udfordring for mange elever, idet arbejdsformen ikke er velkendt. Der kan med fordel trænes i at arbejde undersøgende og problembaseret forud for et forløb som dette.

Links til diverse
Faseskabelon kan læses her.
Eksempel 1 på elevprodukt.
Eksempel 2 på elevprodukt.
Forløbet på denne side er udviklet af lærere på Skolen i Midten i samarbejde med konsulent Per Nygaard Thomsen.