Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21 århundredes kompetencer
Kreativitet, problemløsning, informationsbearbejdning, samarbejde og mediekompetencer:
 • Eleverne har samarbejdet, om at lave film for at kommunikere centrale faglige områder relateret til salt. Denne produktskabende proces har været med til at udviklet elevernes kreative og problemløsende kompetence
 • De har i samarbejde desuden indsamlet, bearbejdet og præsenteret supplerende faglige problemstillinger og sammenhænge. ​

Læringsmål:
Forløbet er afviklet som fællesfagligt forløb i 8 klasse. Det er hensigten at forløbet skal indgå som et af de lokalt producerede fællesfaglige forløb til 9 klasses afgangsprøve. Læringsmål opridses for hvert fag:

Elevforudsætninger:
Forløbet kan gennemføres med en meget blandet elevgruppe. 8.C, hvor forløbet er blevet udviklet og afprøvet, har en stor andel af elever med læse-stavevanskeligheder og  ordblinde elever med IT-rygsæk (ca. halvdelen af klassen).
På skolen i Midten arbejder vi ud fra BOYD (bring your own device) princippet, og det er en forudsætning for at kunne gennemføre forløbet, at eleverne medbringer og er vant til at benytte deres devices (mobil og PC).

Biologi
Det er målet at eleverne kan:
 • identificere og formulere relevante problemstillinger samt opstille hypoteser ( skal selv opstille hypoteser for deres forsøg med osmose ved kartofler)
 • planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratorie
 • læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, bearbejdning og formidling (starte forløbet ud med at lave en fællesfaglig MindMeister, med deres forforståelse ifht. emnet salt - evt opdelt i de tre faggrupper: fysik/kemi, biologi og geografi) (lave små film eller animationer med brug af mobilkamera og PC)
 • Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed (hvordan salt påvirker cellerne gennem fx osmoseforsøg med kartofler, samt mikroskopi af blodlegmer der udsættes for forskellige saltkoncentrationer.)
 
Geografi
Det er målet at eleverne kan:
 • forklare sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klima-inddelinger.
 • analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår.
 • give eksempler på dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer.
 • perspektivere til jordens opbygning og den geologiske udvikling.
 • give eksempler på jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse.
 • beskrive udvalgte danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding.
 
Fysik & kemi
Det er målet at eleverne kan:
 • forklare stofkredsløb i naturen med modeller.
 • forklare reaktioner og processer i centrale stofkredsløb.
 • fremstille og tolke repræsentationer af processer i Jordens naturlige systemer.
 • kritisk vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold.
 • beskrive kemiske reaktioner og forhold i relation til stofbevarelse.
Link til diverse:
Læs om forløbets fasebeskrivelse
Læs refleksioner og erfaringer fra forløbet
Se forløbets skema til måling af saltindhold
 
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk