Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Inspirationsfasen – start december 14

I inspirationsfasen er det målet at deltagerne får input til nye måder at tænke undervisning og inddragelse af it på. Det sker gennem fælles læsning af nogle få, centrale tekster, og ved at studere eksempler på inno- vative undervisningsforløb og –materialer. I værktøjskassen ligger nogle udvalgte tekster til fælles læsning, ligesom der er et eller flere inspirationseksempler inden for alle fagområder, som kan bruges i denne fase.

Det er også målet at alle nye deltagere introduceres til projektets værktøjer og målsætninger, og at alle deltagere organiseres i grupper til gennemførsel af forløbsstudier (observation og refleksion over undervis- ning).

I inspirationsfasen afholdes et kick off-møde; der læses tekster; og workshop 1 afholdes som overgang til innovationsfasen. Der ligger i værktøjskassen forslag til arbejdsprogram for kick off-møde og workshop 1. Det er vigtigt at der senest på kick off-mødet foreligger en plan for afvikling af workshops og forløbsstudier. På kick off-mødet formuleres også gerne de første ideer til hvilke forløb deltagerne vil arbejde, eller hvilke faglige udfordringer de vil tage arbejde med.

Innovationsfasen – start senest uge 5 2015

Målet med innovationsfasen er at deltagerne kommer i gang med at udvikle deres ideer til innovative for- løb, og i denne fase afvikles workshop 1 og 2. I denne fase arbejdes der med at kombinere viden og udvik- lingsmetoder fra didaktik, innovation, læringsteori og viden om ibrugtagning af it. Deltagerne præsenteres for værktøjer som kan strukturere og visualisere ideerne til nye forløb, og som hjælper med at fastholde fokus. I værktøjskassen ligger en designmodel og en beskrivelsesskabelon til forløb, som kan udfyldes digi- talt eller printes i stort format og udfyldes i fællesskab, f.eks. som en slags brainstorm.

I samarbejde med ressourcepersoner fra skolen (vejledere) kan der aftales introduktion til it-værktøjer som skal afprøves i forløbet, og lignende aktiviteter kan aftales. Småafprøvninger i undervisningen kan med fordel lægges ind i denne fase, sådan at en ide kan prøves af i lille skala (f.eks. brug af stop motion-video, on line-forum, eller lign.), inden det evt. får en central rolle i et længerevarende forløb.

Målet med denne fase er også at deltagerne udvikler et delt it-fagdidaktisk sprog og en fælles praksis. Hvis der gennemføres afprøvninger af småforløb, kan der med fordel laves observationer af dette for at komme  i gang med forløbsstudier, som primært udfolder sig i næste fase. Forløbets aktiviteter bør give anledning til fælles refleksioner og læring blandt deltagerne. I værktøjskassen ligger vejledning i gennemførsel af obser- vationer og refleksionsmøder, og der er skabeloner til notatark mv. til brug under observationerne.

Der ligger også arbejdsprogrammer for workshop 1 og 2.
Afprøvningsfasen – start efter WS2

I denne fase er det målet at alle deltagende lærere får afprøvet deres udviklede undervisningsforløb ude i klasserne. Forud for dette går evt. afprøvning af enkeltdele af forløbene.
Deltagerne går så at sige fra at have tilegnet sig og afprøvet metoder til didaktisk design til at prøve de nye designs af i praksis. Forløbene afvikles under observation af kolleger, som gennemfører forløbsstudier.

I denne fase afvikles også workshop 3, hvor de næsten færdige forløb præsenteres for kollegerne som giver feedback på dem. Der ligger i værktøjskassen et forslag til hvordan der kan gives sparring på de forløb der udvikles (en slags tjekliste med gode spørgsmål), og et arbejdsprogram for workshop 3.

Forløbsstudierne, som består af undervisningsobservation og refleksion herover, danner rammen om del- tagernes egne undersøgelser af sammenhæng mellem design, realisering og resultat. Forløbsstudierne fo- retages i mindre grupper eller parvis, sådan som det lader sig organisere rent praktisk. Efter endt observa- tion gennemføres refleksionsmøder, hvor deltagerne har mulighed for at bede projektets konsulent om at facilitere møderne. I værktøjskassen ligger en brugervejledning i forløbsstudier og en skabelon for fastsæt- telse af mål for undervisningen, som observationer og refleksioner kan forholde sig til. Forløbsstudier er inspireret af flere metoder til udvikling af undervisning, herunder aktionslæring og ’lesson studies’. I ITL- projektet (se de centrale tekster i værktøjskassen) er der udviklet en metode hvor undervisningsobserva- tionerne og den efterfølgende analyse heraf fokuserer på udvikling af centrale 21. århundrede- kompetencer: Samarbejde, vidensproduktion, problemløsning, innovation, læringsrelateret brug af it, og selvstyring. Der lægges op til at dette også indgår i gruppernes fokus i observationerne ud over de fagdidak- tiske forhold, som lærerne finder vigtige.

I denne fase afvikles alle de innovative forløb, og dette er afsluttet senest i uge 24, 2015.
Udvekslingsfasen – start efter afvikling af forløb (uge 24)

Målet med denne fase er dels at få dokumenteret (beskrevet) de udviklede forløb, sådan at de kan formid- les til andre lærere. Denne aktivitet ledes af projektets konsulenter, som vil gennemføre en dokumenta- tionsworkshops i lighed med den der er gennemført ved afslutningen af 1.bølge. Der er udviklet en skabe- lon til beskrivelse af forløbet og en huskeliste over supplerende materiale, som udgør dokumentationsma- terialet. Disse materialer kommer i værktøjskassen i foråret 15. Det er vigtigt at tidpunktet for dokumenta- tionsworkshoppen aftales med projektets konsulenter i god tid, gerne allerede lige efter kick off-mødet.

Workshoppen skal være afholdt inden uge 25 2015.
 
Projektets medarbejdere vil herefter bearbejde materialerne fra dokumentationsworkshoppen, så forløbe- ne kan formidles via projektets hjemmeside og gøres tilgængelige for andre lærere.

Ud over dokumentation af forløbene anbefales det at det i god tid aftales hvordan der skal videndeles på egen skole. Det kan være i fagteams, i hele lærergruppen, på en særlig temadag, osv. Dette aftales med fordel med skolens ledelse allerede på kick off-mødet.
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Køreplan - download dokument med yderligere detaljer