Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Forksningsmæssigt ligger der i forlængelse af den didaktiske intervention en række observationer af forløbenes progression og hertil knyttede læreprocesser. Guiden til observationsstudierne baserer sig på nedenstående punkter (hele guiden med yderligere information kan downloades ude til højre):

Mål
 
Nævn et eller flere centrale læringsmål for undervisningen - og opdel gerne disse i mindre omfattende mål. Sammen med de faglige læringsmål for undervisningen, indtænkes de teknologiske og almene mål, således at disse fremstår i en syntese, der er hinanden gensidig afhængige.
Innovative læreprocesser
 
Nævn et eller flere innovative it-understøttede tiltag, som indgår i observationsstudiet. Innovativ undervisning er forløb, hvor der indgår it-baserede læringsformer, der bl.a. sigter mod at fremme en højere grad af elevaktivitet og selvstyring med fagligt sigte, projektorienterede- og kollaborative arbejdsprocesser, og som inddrager verden udenfor, m.m.
Fokus
 
Hvilke innovative it-baserede læringsformer vil I definere som nye tiltag sammenlignet med tidligere praksis og rutiner? Udpeg et særligt fokus på et konkret innovativt it-baseret tiltag, som I ønsker at undersøge effekten af i jeres observationsstudie. Det kan f.eks. være hvordan flipped learning videoer kan være med til at fremme funktionelle og flerefacetterede former for undervisningsdifferentiering. Eller hvordan særligt designede virtuelle læringsrum kan være med til at fremme gennemskueligt målstyret undervisning og en højere grad af elevaktivitet.
DATA/ARTEFAKT
 
Nævn hvilke konkrete dele af jeres forløb, observationen skal rette sig mod for at få besvaret “hvilken rolle/ funktion/effekt det innovative it-baserede tiltag udgør i det aktuelle undervisningsforløb”. Når man designer en undersøgelse, er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke “tegn” der kan være med til at belyse ovenstående spørgsmål og hvilke type data der egner sig til at indfange de pågældende “tegn”. Det er vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvordan man får fat i et passende udvalg af disse data. Data kan være: Videoproduktioner, videoklip, elevproduktioner, lærerlog, observationsskema, elevers wiki’er og blogs osv.
ANALYSEN:
 
Formålet med analysen er at reflektere over effekten af ”det innovative element” i det afprøvede undervisningsforløb. Analysen tager udgangspunkt i det indsamlede datamateriale og der fokuseres i første omgang på at udtømme datamaterialet for betydning gennem ‘rene’ beskrivelser. Vurderinger, årsagsforklaringer, bedømmelser hører til på et senere trin i analyseprocessen. Analysen foregår i lærerteamet, der i fællesskab reflekterer over, hvilke didaktiske perspektiver og potentialer det særlige innovative it-baserede element opfylder i det pågældende undervisningsdesign. Når lærerteamet kommer til vurderingsniveauet kan det evt. vælge at inddrage SAMR-modellen som refleksionsmodel over, hvilket anvendelsesniveau teknologien indtager i designet. Det kan bl.a. give anledning til diskussioner om, hvorvidt det er den rette teknologi, der er anvendt til det pædagogiske formål, eller om designet eller teknologien kunne indrettes på en anden måde, så det innovative potentialer kunne optimeres yderligere.
Brug eventuelt følgende værktøjskasse:

TPACK-modellen
Samr-modellen
Tre perspektiver
Forenklede Fælles Mål – it og medier
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Forløbsstudier - download dokument med yderligere detaljer