Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Design - Innovativ og grænseoverskridende didaktik i samfundsfag

Design og fagligt indhold:

Dette delprojekt i samfundsfag lægger sig ind under flere centrale pejlemærker eller perspektiver for demonstrationsskoleprojektet, hvor der har været arbejdet med tre syn på hvordan man kan anskue nye, digitale teknologier i undervisning. Det har vi defineret at man kan ud fra:
 
et redskabsperspektiv
et tekst/medieperspektiv
et literacyperspektiv
 
Alle tre perspektiver har været i spil i dette projekt, men der har været lagt særlig vægt på literacyperspektivet, hvor der lægges vægt på brugen af it i forhold til at udvikle autentiske læringssituationer i undervisningen, der mimer aktiviteter og omgangsformer som er kendetegnende for elevernes (og lærernes) hverdagsliv, i dette konkrete tilfælde online møder med et særligt fagligt indhold. Samtidig knytter projektet an til de dele af det 21. Århundredes kompetencer, hvor der tales om innovativ undervisning med inddragelse af it.  
 
At lave projekter i skolen er ingen let ting - det gælder både for dem der “vil noget med skolen” og dem der “vil noget inde i skolen - måske med et projekt”. At gøre projekter i skolen, er at arbejde med bevægelser, hvor noget “opstår”, “lever videre” eller “dør”. Projekter kan også undergå forandringer undervejs: det gode projekt levner rum til at deltagerne netop kan “sadle om”, “ride en anden vej” eller helt tage “en ny rute”. Dette har også været tilfældet med arbejdet med innovativ it-fagdidaktik i samfundsfag. Her startede projektet ud ét sted, bevægede sig et andet sted hen - og endte et helt tredje sted. Lærerne i dette delprojekt arbejdede med en række forskellige muligheder for både fagligt indhold og form – og endte med et forløb, hvor lærerne planlagde sammen gennem fysiske møder og synkrone koblinger og herigennem konstruerede de et forløb, hvor de to skolers elever skulle koble sig synkront på hinanden i undervisningen – og med et fagligt fokus på samfundsfaglige metoder kombineret med forskellige aktiviteter før og efter i de respektive klasser.
 
Referencer:
Assessment and Teaching for 21st Century Skills. http://atc21s.org/
Bellanca, J. & Brandt. R (Eds.) 2010. 21st Century Skills - Rethinking how Students Learn. Solution Tree Press.
Christiansen, R. B., Gynther, K., Hestbech, A. M., Jørnø, R. L. V., Rosenlund, L. T. 2014. DEN ÅBNE SKOLE – didaktiske, synkrone, online koblinger mellem skole og omverden. University College Sjælland/Den Europæiske Regionalfond/Puljen for praksisnær innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Christiansen, R. B., Gylling, M., Hansbøl, M., Ryberg, B. 2016. Ledelse i skoleudvikling med it - imellem brande, blomstringer og braklægninger. Aarhus Universitetsforlag. In press.
Nielsen, M. J. 2014. “Endelig er det blevet muligt - Grænseoverskridende Nordisk Undervisning via digitale teknologier”. University College Sjælland/Interreg ÖKS/Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
 
Innovativ og grænseoverskridende fagdidaktik

Innovativ undervisning med it er i demonstrationsskoleprojektet blevet defineret som en “som undervisning hvori der indgår it-understøttede læreprocesser med en høj grad af elevaktivitet med fagligt sigte, en undervisning som er problembaseret, giver mulighed for forskellige former for kollaboration, som inddrager elevernes kommunikative kompetencer og samtidig kobler til kontekster i verden uden for skolen”.
 
Denne definition, som vi formulerede tidligt i projektet dannede basis for arbejdet i samfundsfag på de to skoler, som deltog, Uglegårdsskolen i Solrød Strand på Sjælland og Skolen i Midten i Hedensted i Jylland. At disse to lokationer skulle samarbejde krævede alternative løsninger for både lærerforberedelse og undervisning - og de repræsenterede hver i sær et bud på denne “verden uden for skolen” i forhold til hinanden.
 
I projektpapiret om innovativ undervisning, som vi diskuterede med lærerne og som vi alle følte os inspirerede af, er der også en fokus på at udvikle nye tidssvarende mål for skolevirksomhed, som har fået betegnelsen 21st Century Skills (OECD 2011, ATCS 2010).
 
Didaktikken, undervisningsforløbet hvor to kontekster kobles digitalt kaldes her for grænseoverskridende. Med dette begreb sigtes til, at didaktisk koblede kontekster, som ikke ville være mulige at realisere uden brugen af synkrone, online, digitale teknologier, knytter an til nogle læringssammenhænge, som sprænger grænserne for de traditionelle læringsrum.