Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Måling af læringsmål, kategori: Design

Design - Måling af læringsmål

Designet af den kvantitative undersøgelse indgår som et deldesign af det samlede forskningsdesign til undersøgelse af demonstrationsskoleforsøg med digitalt understøttede læringsmål. Dette design er udviklet inden for en Mixed Methods-tradition, der kombinerer kvalitative og kvantitative metoder ud fra en grundtese om, at et komplekst genstandsfelt bør undersøges med en kombination af metoder, der modsvarer de komplekse problemstillingers beskaffenhed med henblik på at triangulere, komplementere og problematisere den aktuelle genstand for undersøgelse ud fra forskellige metodiske tilgange.Projektets genstandsfelt er formuleret som tre problemstillinger, der kan udledes ud fra forskningsoversigter og studier i læreplanspraksis i andre lande:

a) Koblingen af læreplaner, læringsmål og undervisningsforløb.
b) Repræsentation, oversættelse, omsætning og konkretisering af læringsmål.
c) Opfølgning, progression og undervisningsdifferentiering.