Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Læreres målforståelser, kategori: Design

Design - Læreres målforståelser

Med henblik på at besvare forskningsspørgsmålene Hvordan forstår lærere mål og læringsmålsstyret undervisning? og Hvilken betydning oplever lærerne kravet om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen har for deres praksis – både for deres fag og i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning? er gennemført en kvalitativ beskrivende, eksplorativ undersøgelse.

Generering af data er foregået ved kvalitative enkeltinterviews, der er foretaget med afsæt i undervisningsobservationer. Interviewene er foregået i to interviewrunder med 20 dansk- og matematiklærere på de 10 skoler, der har deltaget i projektet Digitalt understøttede læringsmål (før og efter interventionen).

Analysen er i første omgang grounded og datadreven. I næste omgang er de datadrevne analyser og fund perspektiveret ud fra tre teoretiske perspektiver på mål: 1) et almendidaktisk perspektiv, 2) et uddannelsespolitisk perspektiv og 3) et videnspolitisk perspektiv.