Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Elevproduktundersøgelse, kategori: Design

Design - Elevproduktundersøgelse

Undersøgelsen af elevopgaver og elevproduktion baserer sig på et mixed methods design bestående af henholdsvis en kvantitativ og en kvalitativ delundersøgelse. De to delundersøgelser er planlagt, gennemført og analyseret sideløbende, og resultaterne af de to undersøgelser er efterfølgende samlet i en sammenlignende analyse. Den samlede undersøgelsen har til formål at afdække følgende to overordnende forskningsspørgsmål:

Forskningsspørgsmål
I hvilken udstrækning afspejler elevernes egenprodukter frembragt i projektforløbet udvikling af det 21. århundredes kompetencer?
 
Hvorledes er sammenhængen mellem elevernes udvikling af det 21. århundredes kompetencer og deres faglige læring manifesteret i elevernes egenprodukter?
 
Den kvantitative delundersøgelse er orienteret mod det første af de to forskningsspørgsmål, mens den kvalitative delundersøgelse er orienteret mod det andet. De kvantitative dataindsamlingsredskaber udgøres af en database til indsamling og registrering af elevprodukter med tilhørende opgavestillinger samt en scoringsnøgle til vurdering af de indsamlede elevprodukter og opgavestillinger udviklet i projektet. Elevprodukter og opgavestillinger er indsamlet på 14 deltagende skoler i demonstrationsskoleprojektet i fagene dansk, matematik og naturfag på tværs af alle klassetrin. De kvalitative dataindsamlingsredskaber udgøres af klasserumsobservationer, lyd- og videooptagelser, indsamling af elevprodukter og opgavestillinger samt elevinterviews. De kvalitative data er indsamlet i forbindelse med tre undervisningsforløb i henholdsvis dansk, matematik og naturfag på tre forskellige demonstrationsskoler.  Den kvalitative delundersøgelse bidrager med metodisk nuancering og komplettering af den kvantitative delundersøgelse, idet den retter sig mod den faglige substans, som det 21. århundredes kompetencer manifesterer sig i forhold til i elevprodukterne.

Det overordnede design beskrives i den tekniske rapport Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Præsentation af projektet – forskningsspørgsmål, metode og hovedresultater, mens det metodiske design for henholdsvis den kvantitative og den kvalitative delundersøgelse beskrives i de tekniske rapporter Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag (Endline) og( Baseline) og Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Kvalitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag. Den udviklede scoringsnøgle til vurdering af elevprodukter og opgavestillinger præsenteres i den tekniske rapport Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Kodningsmanualen – scoringsnøgle til vurdering af opgavestillinger og elevprodukter.