Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Mål for forløbene:
 
Der er adskillige målsætninger knyttet til de enkelte forløb på de forskellige klassetrin. Fælles for dem er, at de kredser om en højnelse af kritisk tekstbevidthed og/eller multimodale tekstproduktioner hos eleverne, hvor it indgår som central komponent. Eksempelvis er nogle af målene for forløbet på 8. klassetrin:
 
"... at eleverne lærer at forholde sig skeptisk og kritisk til faktatekster på nettet. Delmål: at lære om digitale multimodale tekster samt at lære at vurdere afsenders forudsætninger og intentioner.
 
Forløbet er et element i udviklingen af elevernes kommunikationskritiske kompetence. Der arbejdes med analyse af virkemidlerne sprog og andre repræsentationsformer i multimodale tekster, som midler til at nå de faglige mål."
 
Rasmus Fink Lorentzen, fagkonsulent

Hensigt og baggrund (fortsat fra ovenstående)

"Hensigten med forløbet er at simulere en praksissituation hvor eleverne motiveres til at arbejde undersøgende og præstere så godt som muligt. Forløbet er inspireret af tre pædagogiske metoder.

For det første af storyline-pædagogikken. Som i et storyline-forløb foregår arbejdet indenfor en fiktiv rammefortælling, i dette tilfælde ved at elever og lærer ’leger en leg’ (at de løser en opgave for Medierådet).  Selvom alle ved dette er et spil, dvs. en narrativ struktur som kræver indlevelse, er vi ’med på den’ fordi det er sjovt, anderledes og meningsfuldt.

For det andet er forløbet er inspireret af genrepædagogikken idet der indgår mindre forløb hvor eleverne undervises deduktivt i analytiske begreber. Der veksles således mellem instruerende og undersøgende aktiviteter. Eleverne bliver både undervist i faglige begreber og deres anvendelse, og skal anvende disse i en undersøgende praksis hvor de selv konstruerer et produkt indenfor genren. De interaktive assistenter er et vigtigt led i tilrettelæggelsen af denne vekselvirkning.

Den tredje inspiration er folkeskolens projektarbejdsform som ligger til grund for det tematiske og selvstændige arbejde. Fx spiller det en vigtig rolle at eleverne er i stand til at arbejde selvstændigt og undersøgende."

It som både mål og middel (fortsat fra ovenstående)

"It indgår som et læringsunderstøttende element i hele processen. Således opfattes it som et middel som udgøres af de interaktive assistenter og brugen af computere. Når eleverne researcher og analyserer digitale it-tekster, gøres it i form af de digitale faktatekster dog også til et mål for undervisningen.

Derudover er den kompetence som udvikles, kompetencen til at håndtere, være bevidst om og reflektere over brug af it til kommunikative formål, et overordnet mål. Dette mål retter sig mod udviklingen af en digital dannelse hos eleverne, der igen relaterer sig til konceptet om det 21. Århundredes Kompetencer."

 
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Læs mere om danskforløbet på 8. klassetrin og dets didaktiske tilrettelæggelse!